آدرس :

کیلومتر 60 جاده ساوه ، شهرک صنعتی زاویه ، بلوار تلاشکران ، خیابان زنبق 203 ، پلاک 755

خطوط پاسخگوی شرکت:

بخش چاپخانه :

08645260149

09124394490

بخش لیتوگرافی :

08645260150

09128351132

بخش ارسال :

09339436492

فکس  :

08645260132